ساخت و بررسی ويژگیهای روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامتی

پيشبينی بهزيستی روانشناختی بر اساس افكار خودآيند منفی و نگرشهاي ناکارآمد در زنان مبتلا به سرطان پستان

نقش افكار خودآيند منفي و نگر شهاي ناکارآمد در بهزیستی روا نشناختي با ميانجي استرس ادرا ک شده در زنان مبتلا به سرطان پستان

پیش بینی جامعه پسندی بر اساس سبک های تبادل اجتماعی و سبک فرزند پروری در دانشجويان

نقش تعدیل گری ادراک تایید اجتماعی در رابطه بین قصد آسیب جنسی با آسیب جنسی نسبت به زنان در محیط کار

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت هاي اجتماعی و بازي درمانی شناختی رفتاري بر شناخت اجتماعی (سازگاري اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش فعال

مقیاس صرفه جویی برق مبتنی بر ارتقای جایگا ه اجتماعی ساخت و اعتباریابی مقدماتی

اثربخشی شفقت درمانی متمرکز بر خود بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به نابارور

اثربخشی معنی درمانی بر قندخون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع

بازسازی معنایی فرهنگ فقر زنان سرپرست خانواده

اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر استرس ادراک شده، خلق منفی، خودکارآمدی و ادراک درد در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

اثربخشی شفقت درمانی متمرکز بر خود بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری

تاثیر معنویت درمانی بر ترس از عود و ادراک بیماری زنان مبتلا به سرطان پستان

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت هاي اجتماعی و بازي درمانی شناختی رفتاري برشناخت اجتماعی (سازگاري اجتماعی و پذیرش اجتماعی) کودکان بیش فعال

پیشبینی همدلی عاطفی براساس تنظیم هیجان و خودکنترلی
در معلمان

اثربخشی شفقت درمانی متمرکز بر خود بر افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی در بیماران زن مبتلا به ناباروری

The Effectiveness of Neurofeedback on Improving Social Interactions and Activity of Daily Living in Children with Autism Spectrum Disorder: A Narrative Review

مقايسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی ديالکتیکی بر پرخاشگری، رفتارهای خود آسیبرسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

پیشبینی ابعاد شخصیت جامعه پسند براساس سلامت اجتماعی و منبع کنترل در دانشجويان

چشم اندازی بر پژوهش های تربیت جنسی نوجوانان ایران و خلاءهای پژوهشی موجود: یک مطالعه مروری

ساخت و بررسی ويژگیهای روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامتی

ارايه مدل رابطه بين سرمايه های روانشناختی و بخشايش با تحمل پريشانی در زوجين دچار خيانت زناشويی، با نقش واسطه ای انعطاف پذيری شناختی و ادراك استرس

مروری بر رابطه سبکهای دلبستگی و نشخوار ذهنی با واکنش روانی به کرونا ویروس

نقش رژیم غذایی بر بهزیستی ذهنی با میانجی گری سرسختی سلامت در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

ساخت و بررسی ويژگیهای روانسنجی مقياس سلامت اجتماعی شهری

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پرخاشگری، رفتارهای خودآسیب رسان و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار

ساخت آزمون نرمافزاري تداعی ناآشکار پیوندجویی با طبیعت و پیشبینی آن با دلبستگی مکان و هویت محیطی در دانشجویان

تاثیر حرفه ای گرایی اساتید بالینی بر اعتمادسازی میان دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی الگوی روابط ساختاری در پیش بینی عملكرد جنسی زنان بر اساس نقش جنسیتی آندروژنی با واسطه سبک های تبادل اجتماعی

پیش بینی امید به زندگی براساس حمایت اجتماعی ادراك شده و سلامت روان در میان بهبود یافتگان بیماري کووید

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیري شناختی، استرس ادراك در بیماران مبتلا (A1C) شده، کیفیت زندگی، تبعیت از درمان و شاخص هاي زیستی به دیابت نوع دو

مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد با معنادرماني بر پريشاني روان شناختي و اميد به زندگي بيماران مبتلا به سرطان سينه با پيگيري سه ماهه

مقایسۀ سبک های تبادل اجتماعی، جامعه پسندی و بهزیستی روانشناختی در میان محکومین، شاکیان و گروه عادی مجتمع تعزیرات حکومتی (تخلفات پزشکی)

بررسی نقش میانجی استرس ادراک شده در رابطه بین حمایت اجتماعی، سرمایه های روان شناختی و بخشایش با تحمل پریشانی در زوجین دچار خیانت زناشویی

اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر افسردگی، سلامت روان و سرمایه های روان شناختی در بهبودیافتگان از بیماری کووید-19

THE EFFECTIVENESS OF FORDYCE’S HAPPINESS TRAINING ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND LIFE QUALITY OF SINGLE IRANIAN WOMEN LIVING IN DUBAI

Predicting Dimensions of Psychological Capital Based on Humor Styles among Medical Students

بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان داراي رفتار پرخطر

ساخت آزمون نرم افزاري تداعی ناآشکار پیوندجویی با طبیعت و پیش بینی آن با دلبستگی مکان و هویت محیطی در دانشجویان

تأثیر نگرش به آسیب جنسی بر آسیب جنسی در محیط کار: نقش میانجی گري قصد آسیب جنسی

Internaional Journal of Psychosocial Research (IJPSR)

Outbreak News Affects the Attention in Everyday Life: A Cross-sectional Study

Model of Hope in Breast Cancer Patients after Surgery

The Effect of Mindfulness-Based Cognitive Behavioral Therapy(MBCT) on Perceived Stress, Disease Adaptability, Quality of Life,and Cognitive Functions in Patients Undergoing Chemotherapy

پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس مقایسه اجتماعی و سبک تبادل زوجین

بررسی و مقایسه ی ناهماهنگی شناختی و سبک های تبادل اجتماعی در بیماران زن مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و زنان سالم

Developing a Structural Model for Sexual Pain Disorder Based on Social Exchange Theory

پیش بینی رفتار جامعه پسند بر اساس اعتماد اجتماعی و دیدگاه گیری اجتماعی

اثربخشی بسته امید درمانی مبتنی بر رویکرد مثبت نگر بر خودکارآمدی و احساس تنهایی بیماران پارکینسون

بررسی اثربخشی آموزش خود دلسوزی شناختی بر تغییر سبکهای تبادل اجتماعی زوجین متقاضی طلاق

پیش بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا

هیجانات اجتماعی و شناخت: تاثیر هیجانات شرم و گناه بر حلقه واج شناختی و لوح دیداری فضایی حافظه کاری

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود سازگاری اجتماعی و سرمایه روان شناختی در افراد دارای اختلال هویت جنسی (ترنس سکشوال)

مدل ارتباط پرخاشگری و دیدگاه گیری اجتماعی با رفتار جامعه پسند با نقش واسطه ای اعتماد اجتماعی

اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر رفتار جامعه پسند بر شادکامی معلمان

اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر كيفيت زندگی و روان درستی بيماران پاركينسون

تأثیر بسته آموزش کارآفرینی بر خلاقیت و اعتمادبه نفس کودکان پیش دبستانی

نقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی در دانشجویان

گروه درمانی حمايتی و ديابت نوع 2 : اثربخشی گروه درمانی حمايتی بر کنترل قند خون

اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن های آسیب دیده از عهدشکنی همسران

رابطه باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه با گرایش به اعتیاد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر جیرفت

تأثیر بیوفیدبک تنفسی دیداري غیر تصویري خانگی محقق ساخته بر علائم اضطراب و اضطراب انتظار

بررسی مقایسه ای تعارضهای روانی کودکان عادی، تک والد و کودکانی که مادرانشان شاغل هستند بر اساس تست ترسیم خانواده

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر امید به زندگی و بهزیستی روانی و اجتماعی سالمندان زن ساکن آسایشگاه های شهر دبی

رابطه خود شیء انگاری بدن با بهزیستی روانشناختی و میانجیگری عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلینیک های زیبایی شهر تهران

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در مراجعین کافی نت های شهر کرمانشاه(محورسیاست گذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی و آسیب های اجتماعی)

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سبک های تبادل اجتماعی در جمعیت ایرانی

اثربخشی برنامه آموزش شادی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و علایم میگرن

اثر بخشي درمان پيش گيري از بازگشت بر پايه ي ذهن آگاهي در افزايش بهزيستي اجتماعي و پيش گيري از عود در مصرف کنندگان شيشه

اثر بخشي درمان پيش گيري از بازگشت بر پايه ي ذهن آگاهي در افزايش بهزيستي اجتماعي و پيش گيري از عود در مصرف کنندگان شيشه

بررسی مقایسه اثر بخشی آموزش راهبردهای حل مسئله و مهارت های تفکر انتقادی بر نگرش جوانان به رفتار سیگار کشیدن در شهر یزد

مقايسه اثربخشى روان درمانى شناختى- رفتارى و روان درمانى آدلرى زنان آسيب ديده

اثربخشی روان درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت دیده

To Construction and Standardization of the Waiting Anxiety Questionnaire (WAQ) in Iran

اثر میانجی همدلی، نشخوار فکری و خشم در رابطه بین خودشیفتگی و فقدان بخشش میان فردی

بررسی و مقایسه ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک های هویتی دانش آموزان

مقایسۀ اثر بخشی معنویت درمانی و طرحواره درمانی بر افسردگی دانشجویان افسرده

نقش تاب آوری و سن در سازگاری با علائم و نشانه های بیماری درد مزمن

گروه درمانی حمايتی و ديابت نوع 2 : اثربخشی گروه درمانی حمايتی بر کنترل قند خون

مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک، اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت

پیش بینی عملکرد شغلی برحسب مؤلفه های شوخ طبعی و سلامت روان پرسنل بیمارستان ضیائیان

سبک های تصمیم گیری و ذهن آگاهی و ذهن خوانی: مطالعه ارتباط این سازه ها در یک گروه غیر بالینی

اثربخشی فنون درمان مرور زندگی بر وضعیت شناختی مردان سالمند بازنشسته شهر تهران

نقش استفاده آسیب زا از فضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی در دانشجویان

اثربخشی برنامه آموزش شادی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و علائم میگرن