روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت

نظریه های شخصیت

روان شناسی سلامت اجتماعی

آزمون های روان شناسی اجتماعی و شخصیت

روان سالم قلب سالم

روان شناسی رشد کودک

نگاهی به روان شناسی اجتماعی در ایران و جهان

منیزیوم(فیلمنامه روان شناسی)

معنویت درمانی و رویکرد روان شناسی مثبت نگر

نهم اردیبهشت (فیلمنامه روان شناسی)

روان شناسی شهری (جلد اول)

روان شناسی شهری (جلد دوم)

آسیب شناسی اجتماعی

خانه ای برای زندگی

روان شناسی اهمال کاری(تعلل ورزی)

روان شناسی تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی

روان شناسی شهر