روان شناسی سلامت

بهزیستی در دنیای ناهمگون فرهنگ و سلامت

مهارت های ارتباط موثر

روان شناسی حفاظت از محیط زیست

روان شناسی و فرهنگ

شناسایی، ارزیابی و درمان رفتارهای آسیب به خود در مدرسه

خودت به داد خودت برس (جلد اول)

خودت به داد خودت برس (جلد دوم)

روان شناسی اجتماعی کاربردی

روان شناسی اجتماعی

سلامت رفتاری

یکپارچگی نقش فرد و خانواده در درمان بیماری های پزشکی

شناخت اجتماعی

افراد چگونه واقعیت اجتماعی را می سازند؟

روان درمانی آنلاین نظریه و عمل

مداخلات اینترنتی برای افراد، گروه ها، خانواده ها و سازمان ها

شناخت تنگناهای اجتماعی

روان شناسی اجتماعی کاربردی در شهر، روانشناسی برای مشکلات شهری، حمل و نقل و مشکلات زیست محیطی

فیلم ها چگونه در سلامت روان ما تاثیر می گذارند

کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی

رویکردی عملی برای متخصصان بالینی

مرزهای جدید در علوم اعصاب اجتماعی

نظریه های روان شناسی اجتماعی